Terug naar anitacaris.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ANITA CARIS, ENERGETISCH BEHANDELAAR

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

1.3 Een sessie duurt ongeveer 60 tot 90 minuten.

 

ARTIKEL 2. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

2.1 De energetisch therapeut zal  het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling melden conform procedure Meldcode https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode .

 

ARTIKEL 3. BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 De door de energetisch therapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen per direct na de behandelingssessie te worden voldaan. Betaling kan geschieden via kas.

3.2 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

 

ARTIKEL 4. SCHADE

4.1 De energetisch therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

ARTIKEL 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 

5.2 Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan. 

5.3 Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is.

5.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

5.5 De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk.

5.6 De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (Be-)handelingen verrichten.

5.7 De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

5.8 De therapeut is GEEN dokter.

 

ARTIKEL 5. Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Terug naar anitacaris.nl

 

 

Open chat
Wil je een afspraak maken?